Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Превоз на стоки

Превоз между държави-членки:

ОБОБЩЕНИЕ

Единни правила за преференциален достъп до пазара, се основават на премахването на ограниченията на доставчиците на услуги и превоз схема за употреба. Те също така помощ напредък към създаването на европейски транспортен пазар.

Обхват

Тези мерки се прилагат за международния превоз на стоки по шосе извършва на Европейския съюз (ЕС) територия от името на трета страна. За пътувания свързване на държава-членка към трета страна, прилагането на режима на пътуване, извършено на територията на държавата-членка на товарене или разтоварване. В последния случай на споразумение между ЕС и въпросната трета страна е необходимо за прилагане на определени разпоредби.

Разрешение на Общността

Разрешителното на Общността се издава от държава-членка за период от пет години, на всеки превозвач, който е установен в друга държава-членка, в съответствие с разпоредбите на законодателството има, и който има разрешение за превоз на товари по шосе в международен план.

Оригиналното копие на разрешението се издава за превоз компания, която е титуляр. Компанията също така получи заверени копия за всяко превозно средство *, че той използва. Разрешителното се съставя на името на превозвача и не се преотстъпва. Копието трябва да се съхранява в превозните средства и показани на търсенето на инспекторите.

Шофьорско удостоверяване

Водачът атестация се издава от държавата-членка на установяване на всяко товари дружество, което притежава разрешително на Общността и които в тази държава-членка законно наема или използва водачи *, които са граждани на трета държава. Тя е издадена по отношение на всеки гражданин на трета страна, наети от компанията, което е притежател на разрешението. Удостоверението е собственост на компанията, които тя предоставя на водача на превозното средство, определени.

Водачът атестация се издава за период, който е определен от държавата-членка на установяване. Тя обаче не може да надвишава пет години.

Нарушения и санкции

Държавите-членки могат да проверят, че издаването условията на удостоверението или разрешението са изпълнени. Ако това не е така, те могат да отказват да издават или да ги подновят.

Освен това, държавите-членки трябва да информират Комисията до 31 януари на всяка година най-късно, на броя на компаниите, които притежават разрешителни на Общността и заверените копия, свързани с превозни средства на пътя.

Когато нарушенията са извършени от държавите-членки могат да налагат санкции, като временно прекратяване или отнемане на атестация на водача или заверени копия. Те могат да налагат допълнителни условия за издаване на удостоверенията.

Държавите-членки на установяване трябва също да гарантират, че притежателите имат възможност да подаде жалба срещу всяко наказание решение.

Основни понятия, използвани в акта

    * Шофьор: лице, което управлява превозно средство, или за което се извършва в това превозно средство, за да бъде на разположение за кормуване при нужда.
    * Превозното средство: моторно превозно средство, регистрирано в държава-членка, или съчленена комбинация от превозни средства, моторни превозни средства, от които поне е регистрирано в държава-членка, които се използват изключително за превоз на стоки. 

 

Директивата за евровинетката

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата директива заменя Директива 93/89/EEC относно прилагането от държавите-членки на данъците за някои превозни средства, използвани за превоз на товари и пътни такси и такси за ползване на определени инфраструктури (Евровинетка).

Директивата обхваща данъците върху превозните средства, пътни такси и такси за ползване, наложени на превозните средства, предназначени за превоз на стоки по шосе и с максимално допустимо тегло в натоварено състояние не по-малко от 12 тона.

Тя не включва:

    * Превозни средства, които извършват превози предимно в неевропейските територии на държавите-членки;
    * Превозни средства, регистрирани на Канарските острови, Сеута и Мелила, Азорските острови и Мадейра, или и които извършват превози в тези територии или между тези територии и Испания и Португалия.

Данъците върху превозните средства

Директивата посочва кои данъци са засегнати във всяка отделна страна. Всяка държава-членка е отговорна за приемането на процедури за облагане и събирането на тези данъци, които се налагат от държавата-членка, в която е регистрирано превозното средство.

Държавите-членки не могат да определят данъчни ставки превозно средство всички по-ниски от минималните ставки, определени в директивата. Съгласно Директивата, държавите-членки също да имат възможност, в някои случаи и при определени условия, на прилагането на намалени ставки или предоставяне на освобождаване.

Таксите за изминат участък и такси за ползване

Директивата съдържа задължителните условия, които трябва да отговарят държавите-членки, които желаят да въведат и / или поддържат или въвеждат такси за ползване на инфраструктура. Тези условия са, както следва:

    * Налагането само на потребители от магистрали или подобни пътища, мостове, тунели и планински проходи;
    * Прилагането на принципа за липса на дискриминация, основана на националността на превозвача или на произхода, или крайната дестинация на превозното средство;
    * Без проверки по вътрешните граници;
    * Преразглеждане на максималните стойности на таксите за ползване на 1 юли 2002 г., и на всеки две години;
    * Прилагането на принципа на пропорционалност на тарифи за ползване на инфраструктура, въз основа на продължителността на използване на инфраструктурата;
    * Възможност за различни размери в зависимост от категорията на емисиите от превозните средства и / или по време на ден;
    * Възможност за две или повече държави-членки да съдействат при въвеждането на обща система за такси за ползване, при спазване на определени условия, като например справедливо разпределение на приходите между държавите-членки.

В допълнение към данъците, предвидени в директивата, държавите-членки могат да прилагат:


    * Данъци и такси, налагани при регистрация на превозното средство или налагани на превозни средства или товари с извънгабаритно тегло или размери;
    * Такси за паркиране и специфични такси за движение в градски;
    * Такси за борба с претоварването на пътищата.

Държавите-членки, които инсталират системи за електронно таксуване са отговорни за това системите им да са съвместими.

Преразглеждане на директивата (2006)

Директива 2006/38/ЕО от 17 май 2006 изменя директива, с оглед създаването на една нова рамка на Общността за таксуване при използване на пътната инфраструктура. Това дава възможност за подобряване на ефективността на системата на автомобилния транспорт и осигуряване на правилното функциониране на вътрешния пазар. Директивата определя правилата за прилагането от държавите-членки на таксите за изминат участък или такси за ползване на пътища, включително пътища по трансевропейската пътна мрежа и пътищата в планинските райони.

От 2012 г. нататък Директива 2006/38/ЕО се прилагат за превозни средства с тегло между 3,5 и 12 тона.

Държавите-членки имат възможност за диференциране на таксите в съответствие с категорията за емисии на превозното средство ("ЕВРО" класификация) и степента на щети, които причинява на пътища, мястото, времето и размера на задръстването. Това дава възможност за разрешаване на проблемите на трафика на претоварването, включително и увреждане на околната среда, въз основа на принципа "ползвателят плаща" и "замърсителят плаща" принципи.

 

Чуждестранни превозвачи в националния пазар

ОБОБЩЕНИЕ

Общността оператори, които притежават разрешително на Общността се разрешава да извършват превози на товари с автомобилен и в други държави-членки, без да се основава или установени там. Ако водачът е гражданин на трета страна, той / тя трябва да носи водачът оценяването.

Такива операции, известни като каботаж, са освободени от всякакви количествени ограничения върху достъпа до пазара.

Превозвачите, които желаят това, могат да получат разрешително за каботаж, като към държава-членка, в която е установен товари бизнеса. В разрешението могат да бъдат използвани за едно превозно средство само.

По принцип, каботажни превози, са обхванати от националното законодателство в следните области:

    * Цените и условията на договора за превоз;
    * Стандартите, свързани с теглото и мерките;
    * Изискванията, свързани с превоза на някои категории стоки;
    * Шофиране и почивка на водачите;
    * ДДС върху транспортните услуги.

Приемащата държава-членка трябва, обаче, при прилагането на националните разпоредби, да се вземе предвид принципа на пропорционалност.

В случай на нарушение на пазара, произтичащи от каботажни превози, Комисията може да вземе всички необходими предпазни мерки. Той да вземе такива мерки, след като разгледа ситуацията и събирането на съответните данни за мониторинг на развитието на пазара.

Регламентът определя също така условията, при които държавите-членки трябва да си помагат взаимно при изпълнението му.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC